ონლაინ შეძენილი პროდუქციის დაბრუნების პირობები

კომპანია „მეგასმარტი“ (ს/კ N427741205)-საგან ონლაინ საქონლის შეძენიდან 14
კალენდარული დღის განმავლობაში, მომხმარებელს უფლება აქვს გამყიდველს დაუბრუნოს
ონლაინ შეძენელი პროდუქცია მიზეზის/საფუძვლის მითითების გარეშე

 

  • ეს წესი არ ვრცელდება იურიდიულ პირებზე/მეწარმე სუბიექტებზე
   კერძოდ, მეწარმე სუბიექტებს/იურიდიულ პირებს არ აქვთ ნივთის 14 კალენდარულ დღეში
   დაბრუნების უფლება.

 

 1. დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეავსოს სპეციალური
  ფორმა, სადაც შეტანილი იქნება შემდეგი სახის ინფორმაცია: შეძენის თარიღი, სახელი,
  გვარი, შეძენის დოკუმენტაცია (საბანკო გადახდის ქვითარის, ან ინვოისის რეკვიზიტები) და
  გადაგზავოს მეგასმარტს დისტანციური სამსახურის ელ. ფოსტაზე: info@megamedia.ge, ან
  კომპანიის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდის შეტყობინებების ველში, ან შეავსოს საიტზე და
  გამოიგზავნოს ავტომატურად.

  2. მოვაჭრე ვალდებულია მომხმარებელს გადახდილი თანხა, დაუბრუნოს სრულად,
გაჭიანურების გარეშე, ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან
არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა, თუ მომხმარებელი მოვაჭრეს დაუბრუნებს
საქონელს დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა.

  3. ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მოვაჭრეს უფლება აქვს,
უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე მანამ, სანამ საქონელს არ დაიბრუნებს ან დაბრუნების დამადასტურებელ დოკუმენტს არ მიიღებს.

  4. ნივთის თავდაპირველი მდგომარეობა დადასტურდება დაბრუნების
პუნქტის, მიერ ნივთის კომპანიისათვის გადმოცემის მომენტში.

  5. ნივთის დაბრუნების პუნქტანდე ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს მომხმარებლის
ხარჯებით, კერძოდ მომხმარებელი თავად ააანაზღაურებს საქონლის დაბრუნებასთან
დაკავშირებული პირდაპირი (უშუალო) ხარჯს.

  6. თანხის უკან დაბრუნება მოხდება იმავე ანგარიშსწორების ფორმით, რითიც
ისარგებლა მომხმარებელმა, თანხის დაბრუნება მოხდება იმავე პიროვნების/მოქალაქის
ანგარიშის ნომერზე, ვინც მოახდინა გადახდა გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მომხმარებელსა
და გამყიდველს შორის შედგა დამატებითი შეთანხმება.

  7. თუ ნივთს აღმოაჩნდება რაიმე სახის თავდაპირველი ნაკლი, მომხმარებელმა უნდა
ისარგებლოს კანონისმიერი საგარანტიო პირობებით.

 8. დაბრუნების მომენტში მომხმარებელს აუნაზღაურდება სრულად ნივთში მის მიერ
გადახდილი თანხა.

 9. ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ სრული კომპლექტაციით (არსებობის
შემთხვევაში აქსესუარებით, ყურსასმენით, დამტენი, კაბელები….), და დაუზიანებელი
ქარხნული შესაფუთი მასალით (არ იგულისხმება ყუთის გჰახსნა საქონლის შემოწმების
მიზნით). ასევე მომხარებელმა უნდა დააბრუნოს ყიდვის მომენტში მიმდინარე
აქციის ფარგლებში მიღებული აქსესუარები, ელ.ვაუჩერები ან/და სხვა ნივთები,
რომლებიც უნდა დაბრუნდეს ან შეიცვალოს ორიგინალ/დასაბრუნებელ
მოწყობილობასთან ერთად. თუ ვერ მოხდება აღნიშნული ნივთების/ვაუჩერების
დაბრუნება, მათი ღირებულება გამოაკლდება მომხმარებლისთვის ასანაზღაურებელ
თანხას.

 10. ნივთის დაბრუნების პირობები არ ვრცელდება იმ ნივთზე ან მომსახურებაზე,
რომლის ფასი 30 ლარს არ აღემატება.

 11. მომხმარებელმა, დასაბრუნებელი ტექნიკა, კომპანიის მიერ დაბრუნების ფორმის
დადასტურების შემდეგ უნდა მიიტანოს დაბრუნების პუნქტში, მისთვის მოსახერხებელ
მისამართეზე.


დაბრუნების პუნქტები:

 

  • თბილისი: ნოდარ სიგუას N6, თბილისი, საქართველო.

  • დასაბრუნებელი ნივთების მიღების საათებია:

  • ორშაბათი – 12:00 – 16:00 სთ.

  • სამშაბათი – 12:00 – 16:00 სთ.

  • ოთხშაბათი – 12:00 – 16:00 სთ.

  • ხუთშაბათი – 12:00 – 16:00 სთ.

 • პარასკევი – 12:00 – 16:00 სთ.
 
დაბრუნებას არ ექვემდებარება:

 

 1. მიწოდებული საქონელი რომელიც მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის
  დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;

   2. მალფუჭებადია ან მოკლე ვარგისობის მქონე საქონელი;

   3. ჰერმეტულად დაცული საქონელი, რომლის ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა
და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების
დაცვის გამო;

   4. მიწოდებული საქონელი რომელიც მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად
შეერწყა სხვა საქონელს;

   5. ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მომხმარებელმა მოვაჭრე გადაუდებელი
სარემონტო/ტექნიკური მომსახურების გასაწევად გამოიძახა. ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება
ამ ვიზიტის ფარგლებში აღნიშნული მომსახურების მიღმა გაწეულ დამატებით
მომსახურებაზე;

   6. თუ მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული
უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;

   7. თუ მომხმარებელს ციფრული შინაარსი მიეწოდა არამყარი მატარებლით, ხელშეკრულების
შესრულება მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ
ამით დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას;

   8. გააქტიურებული, დარუთული ოპერაციული სისტემები.

   9. მიმწოდებული საქონელი, რომელიც მიწოდების დროს განუყოფლად შეერწყა სხვა
საქონელს.

   10. ნივთები, რომელთა მიმართ არ არის დაცული ექსპლუატაციის პირობები, რითიც მოხდა
ნივთის დაზიანება.

   11. ნივთი, რომელსაც აღმოაჩნდება რაიმე სახის ფიზიკური ან ტექნიკური ზემოქმედების
გარეკანი კვალი, განსხვავებით ჩაბარების მომენტისა, სადაც ამ უკანასკნელს აქვს
ხელმოწერა, რომ ჩაიბარა გარეგნულად უნაკლო პროდუქტი.


მომხმარებლის საყურადღებოდ*
ყურადღებით შეამოწმეთ ნივთები ჩაბარების მომენტში და კურიერის მიერ გადმოცემულ მიღებაჩაბარების აქტზე ხელმოწერით დაადასტურეთ, რომ: ჩაიბარეთ გარეგნულად უნაკლო პროდუქტი.

 

  • დაბრუნება არ მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ნივთს აღმოაჩნდება
   რაიმე სახის ფიზიკური/გარეგანი დაზიანება, დაზიანებული იქნება ქარხნული
   ყუთი/შეფუთვა (არ იგულისხმება ყუთის გჰახსნა საქონლის შემოწმების მიზნით) ან
   წაშლილი იქნება პროდუქტის საიდენტიფიკაციო/იმეი კოდი.

  • ნივთები, რომელთა დაბრუნებაც გსურთ, არის თქვენი პასუხისმგებლობის
   ფარგლებში, სანამ ისინი გამყიდველის საწყობს არ მიაღწევენ, მათი დაზიანების ან
   დაღუპვის რისკი გეკისრებათ თქვენ. პროდუქტის ჩვენს საწყობში
   დაბრუნების/გამოგზავნის პროცესში მიყენებული ზიანი თქვენი პასუხისმგებლობაა.
   გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ უსაფრთხოდ შეფუთეთ საქონელი, რათა თავიდან აიცილოთ
   რაიმე დაზიანება პროდუქტებზე ან ყუთებზე, რადგან ეს გავლენას მოახდენს პროდუქტის
   ღირებულებაზე და შესაბამისად, ჩვენს შესაძლებლობაზე, გავყიდოთ პროდუქტი.
   დარწმუნდით, რომ პროდუქტის ორიგინალური შეფუთვა ხელუხლებელია. გთხოვთ,
   შეინახოთ ქვითრები, საფოსტო გზავნილის დოკუმენტი და ნომრები, როგორც ნივთის
   გამყიდველისათვის გამოგზავნის მტკიცებულება.

 

უკან დაბრუნების განაცხადი:

ონლაინ შეძენილი ნივთის დაბრუნების ფორმა

 

შეკვეთის ნომერი:                    ___________________

შკევეთის  თარიღი:                   ___________________

შეკვეთის მიღების თარიღი:  ___________________

დასაბრუნებელი პროდუქტის დასახელება/რაოდენობა : ___________________

______________________________________________________________________

მომხმარებლის სახელი/გვარი:         ___________________

მომხმარებელის პირადი ნომერი:      ___________________

მომხმარებლის მისამართი:    ___________________

მომხმარებლის საკონტაქტო ნომერი/ელ.ფოტის მისამართი:  ______________

______________________________________________________________________

დაბრუნების მიზეზი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:   _____________________

_______________________________________________________________________

 

 

ფორმის შევსების თარიღი:————————————-

 

მომხმარებლის ხელმოწერა:—————————————————-

 

შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება შესაძლებელია ჩვენს ცხელ ხაზზე დარეკვით,

დახმარებისთვის, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ

032 232 12 12

577 45 00 04

ან მოგვწეროთ https://www.facebook.com/megasmart.ge

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare